آموزش بازیگری موسسه مهرجان ویژه کودکان و نوجوانان : استاد این دوره : خانم مینو موسوی