نمایش شادو موزیکال
دختر چوپون و گرگ ناقلابازیگران
مینوموسوی؛احسان مسلم پور ؛ولید دریس  ؛میلاددریس ؛هانیه محمودی ؛اسماعیل خلیلی زاده ؛محمد امین محمدی؛پدرام غفاری ؛اناصفری؛
طراح لباس و دکور؛مینو موسوی

کارگردان :مینو موسوی – احسان مسلم پور

این نمایش شاد و زیباو هیجانی برای تمامی سنین  در اهواز  ب روی صحنه میرود.

photo_2017-04-05_00-13-43 photo_2017-04-05_00-13-40 photo_2017-04-05_00-13-36 photo_2017-04-05_00-13-33 نمایش شاد و موزیکال دختر چوپون و گرگ ناقلا

نمایش شاد و موزیکال دختر چوپون و گرگ ناقلا نمایش شاد و موزیکال دختر چوپون و گرگ ناقلا